Łódzki Port Gier 40
12-13 maja 2018
10:00-21:00
Łódzki Dom Kultury
Regulamin

ŁÓDZKI PORT GIER
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA GIERNiniejszy Regulamin określa zasady wypożyczania gier osobom uczestniczącym –
zwanym dalej Uczestnikami - w imprezie Łódzki Port Gier, określanej dalej Imprezą lub w
skrócie - ŁPG.


I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Wypożyczalni Gier jest Stowarzyszenie Miłośników Erpegów i
Fantastyki z siedzibą w Łodzi przy ul. Romualda Traugutta 18 lok. 32, zwane dalej
Organizatorem.
2. Organizacją obsługi wypożyczania gier Uczestnikom w czasie ŁPG zajmują się
Członkowie Stowarzyszenia lub upoważnione przez Władze Stowarzyszenia osoby, zwani
dalej Pracownikami Obsługi.
3. Wypożyczalnia Gier dokonuje wypożyczeń gier - stanowiących własność Organizatora
lub udostępnionych mu przez inne osoby lub podmioty - wyłącznie w celu ich
wykorzystania w czasie organizowanej przez Organizatora na terenie Łódzkiego Domu
Kultury w Łodzi przy ul. Romualda Traugutta 18 imprezy Łódzki Port Gier,
4. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest w Rejestracji i Wypożyczalni (więcej na ten
temat w p. II Regulaminu), jak również na stronach internetowych Łódzkiego Portu Gier -
http://www.portgier.info/ oraz na oficjalnej stronie wydarzenia na FB - https://pl-
pl.facebook.com/LodzkiPortGier .
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych i uzasadnionych
przyczyn, zarówno przed, jak i w trakcie trwania Imprezy. W takiej sytuacji nowa wersja
Regulaminu lub aneks zmieniający istniejące lub wprowadzający nowe postanowienia
zostaną wydrukowane i udostępnione Uczestnikom, a w razie potrzeby ogłoszone ustnie
przez Pracowników Obsługi.
6. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia, z
zastrzeżeniem, że małoletni do 12 roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod
opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej
wyłączną odpowiedzialność.
7. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatny udział w Imprezie.
8. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Łódzkim Porcie Gier zobowiązana jest do
zapoznania się z niniejszym Regulaminem - udział w Imprezie jest równoznaczny z
akceptacją przez Uczestnika tego Regulaminu.
9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Organizator Wypożyczalni Gier informuje Uczestników, iż ich dane osobowe podawane
przy zarejestrowaniu się na Łódzkim Porcie Gier będą przechowywane i przetwarzane
przez Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestników zgody,
wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu i wyłącznie w
celu krótkotrwałego użycia – z zastrzeżeniem punktu 12 – w czasie trwania Imprezy.
10. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Imprezy jest Organizator, a
po jej zakończeniu zebrane dane zostaną usunięte i nie będą dalej przez Organizatora – z
zastrzeżeniem punktu 12 – w żaden sposób wykorzystywane, przetwarzane lub
udostępniane.
11. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie wydarzenia
Imprezy - włączając wszystkie organizowane w trakcie jej trwania turnieje/konkursy -
mogą być utrwalane metodą fotograficzną oraz audio/video, na co Uczestnik wyraża
zgodę. W szczególności Uczestnik w ramach utrwalania Imprezy zezwala także na
utrwalanie w dowolnej formie i dowolną techniką jego wizerunku oraz wykorzystanie
utworów i nośników, na których wizerunek utrwalono, w celach dokumentacyjnych,
archiwalnych i promocyjnych Imprezy Łódzki Port Gier i jej Organizatora oraz
ewentualnych współorganizatorów. Uczestnik zgadza się również na publikację swego
wizerunku na oficjalnej stronie Łódzkiego Portu Gier oraz na stronie Imprezy na
Facebooku.
12. Wszystkie wypożyczane gry są co do zasady nieuszkodzone i kompletne. W czasie 2
tygodni od zakończenia Łódzkiego Portu Gier Pracownicy Obsługi dokonują
Inwentaryzacji - sprawdzają stan gier wypożyczanych w trakcie Imprezy pod kątem,
kompletności poszczególnych składników, braku uszkodzeń itp. W razie stwierdzenia
czegoś takiego, w szczególności gdy stan i zawartość gry odbiega od tego, w jakim grę
wypożyczono Uczestnikowi, Organizator skontaktuje się z nim celem wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji – wówczas zebrane dane osobowe Uczestnika będą nadal
wykorzystywane i przetwarzane, aż do całkowitego załatwienia sprawy.

II. Zasady wypożyczania gier.
Całość procesu wypożyczania odbywa się przy trzech stanowiskach:
O Punkt Rejestracji, O Stoły z Grami, O Wypożyczalnia
1. W czasie Imprezy wypożyczać gry mogą wszystkie osoby, które na podstawie ważnego
dokumentu tożsamości ze zdjęciem otrzymają Numerek Gracza w Punkcie Rejestracji lub
Wypożyczalni, przy czym:
- rejestracja na podstawie dowodu osobistego odbywa się w Punkcie Rejestracji, gdzie
Pracownik Obsługi wpisuje wymagane dane na Karcie Gracza (dane osobowe, dane
kontaktowe, Numerek Gracza oraz godzina jego wydania i zwrotu) i wydaje Numerek
Gracza Uczestnikowi; Karta Gracza pozostaje przechowana przy Punkcie Rejestracji,
- w przypadku rejestracji na podstawie innego dokumentu (np. legitymacji szkolnej,
studenckiej), można go zostawić na przechowanie od razu w Wypożyczalni i w zamian
odebrać tam Numerek Gracza bez potrzeby wypełniania Karty Gracza,
2. W celu wypożyczenia Uczestnik wybiera którąś z gier wystawionych na Stołach z
Grami i kieruje się do Wypożyczalni, gdzie Pracownik Obsługi rejestruje w systemie
informatycznym Numerek Gracza, godzinę wypożyczenia i nazwę wypożyczonej gry, a
następnie wydaje ją Uczestnikowi, który od tej chwili może korzystać z wypożyczonej gry.
3. Gdy Uczestnik skończy grać w pożyczoną wcześniej grę, obowiązany jest oddać ją z
powrotem do Wypożyczalni, gdzie Pracownik Obsługi rejestruje godzinę zwrotu gry.
Następnie Uczestnik korzystając z wydanego mu Numerka Gracza może – w sposób
opisany w p. 2 – wypożyczyć kolejną grę.
4. Jeśli Uczestnik po oddaniu wypożyczonej wcześniej gry nie będzie już wypożyczał gier
w tym dniu, obowiązany jest zgłosić ten fakt Pracownikowi Wypożyczalni i oddaje mu
Numerek Gracza. Po sprawdzeniu, czy Uczestnik oddał wszystkie wypożyczane
wcześniej gry, Pracownik Wypożyczalni:
- oddaje Uczestnikowi pobrany wcześniej dokument tożsamości (jeśli Numerek Gracza
wydano Uczestnikowi w zamian za pozostawiony dokument),
- wpisuje na Karcie Gracza godzinę oddania Numerka Gracza do Wypożyczalni (jeśli
Numerek Gracza wydano Uczestnikowi na podstawie danych odpisanych w Punkcie
Rejestracji z dowodu osobistego).
5. Uczestnik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie – 1 Dużą lub 2 Małe Gry. Za
Dużą Grę uważa się zarówno grę w dużym pudełku, jak i grę o mniejszych gabarytach, w
przypadku której rozgrywka trwa zwykle powyżej godziny.
6. Uczestnik przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry.
Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, przed przystąpieniem do rozgrywki Uczestnik powinien
zgłosić ten fakt Pracownikowi Wypożyczalni. W innym przypadku Pracownik
Wypożyczalni zakłada, że gra jest w stanie ogólnym dobrym i kompletnym.
7. Grę należy oddać w stanie nie gorszym, niż się wypożyczyło, a w szczególności
Uczestnik obowiązany jest po zakończeniu rozgrywki umieścić wszystkie elementy gry z
powrotem w pudełku od niej we właściwy sposób i z należytą starannością, a przed
zrobieniem tego sprawdzić, czy któreś z komponentów przypadkiem nie spadły pod stół
(to częsta przyczyna „ginięcia” żetonów, znaczników itp.). Poszczególne żetony, kostki,
pionki itd. należy umieścić w odpowiadających im w pudełku miejscach, określone typy
pionków, żetonów w osobnych foliowych torebkach itp. (niedopuszczalne jest wrzucanie
do pudełka elementów do gry „luzem”!), tak aby następni Uczestnicy mogli wypożyczyć
grę i od razu w nią grać.
8. Wypożyczonych przez Organizatora gier nie wolno wynosić poza teren imprezy -
można w nie grać wyłącznie w pomieszczeniach Łódzkiego Domu Kultury, w których ŁPG
się odbywa. Oznacza to, że gry wypożyczamy tylko w ramach jednego dnia Imprezy - nie
można wypożyczyć gry w sobotę, a oddać w niedzielę.
9. Wypożyczalnia ma prawo - w uzasadnionych przypadkach - żądać zwrotu gry przed
upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec
wcześniejszy termin zwrotu.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry
oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu lub późniejszej Inwentaryzacji
(brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez
Wypożyczającego tuż po wypożyczeniu.
11. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry Uczestnik
zobowiązany jest, po uzgodnieniu z Pracownikiem Wypożyczalni, do:
a) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry lub
b) pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli
zakup brakujących elementów jest możliwy lub
c) kupienia takiej samej, nowej gry i przekazania jej Wypożyczalni lub
d) odkupienia uszkodzonego egzemplarza gry po cenie rynkowej.
Uczestnik równocześnie zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie
do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z
pracownikiem Wypożyczalni.
12. W sprawach kwestyjnych związanych z wypożyczaniem gier w czasie Imprezy, które
w postanowieniach niniejszego Regulaminu byłyby niedoprecyzowane, ostateczną
decyzję podejmuje Pracownik Obsługi.

III. Postanowienia końcowe
1. Organizatorem ŁPG jest Stowarzyszenie, ale sama Impreza odbywa się na terenie
Łódzkiego Domu Kultury, dlatego Uczestnicy obowiązani są do użytkowania pomieszczeń
i ich wyposażenia w odpowiedni sposób. W razie zaobserwowania u innych uczestników
Imprezy zachowań odbiegających od ogólnie przyjętych norm, Uczestnik powinien
powiadomić o tym fakcie Pracowników Obsługi.
2. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych sytuacji, problemów z grami itp.
należy je zgłaszać Pracownikom Obsługi.
3. Na terenie Imprezy Uczestnikom zabrania się wnoszenia i spożywania jakichkolwiek
napojów alkoholowych i innych zakazanych substancji oraz palenia papierosów lub innych
wyrobów tytoniowych (w tym także papierosów elektronicznych). W razie spożywania
pokarmów i płynów w trakcie gry należy zadbać o to, by nie uszkodzić nimi elementów
wypożyczonych gier.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z działalnością
Wypożyczalni będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Wczytywanie...